Vai al titolo

Mecanist / Mecanista da maschinas da construcziun AFQ

Mecanists e mecanistas da maschinas da construcziun mantegnan e reparan maschinas, vehichels ed isegls che vegnan utilisads en la construcziun auta e bassa. Els fan lavurs da service, reconstrueschan maschinas e fabritgeschan tocs da reserva.

Lavurs

Mecanists da maschinas da construcziun mantegnan e reparan maschinas da construcziun. Latiers tutgan exchavaturs, bulldozers, chargiaders sin rodas, martels idraulics, cranas, chars cun chascha cupitgabla, plattas vibrantas e splattitschas. Savens sa tracti d’instruments da hightec cumplexs cun elements da cumond electronics.

Mecanistas da maschinas da construcziun lavuran en lavuratoris ch’èn endrizzads a moda moderna, nua ch'i stattan a disposiziun ad ellas resgias, maschinas da furar e da mular, indrizs da buglir, turns, plattafurmas idraulicas, isegls spezials sco er differents apparats da mesirar e controllar. Ellas èn savens en viadi per reparar pannas u disturbis directamain tar la clientella u sin il plazzal.

Tar reparaturas lavuran mecanists da maschinas da construcziun betg mo cun forza, mabain erueschan cun instruments da diagnosa dirigids da computers disturbis en sistems electrics, electronics, mecanics ed idraulics. Latiers consulteschan els manuals e plans da funcziun sco er protocols da controlla. Els demonteschan parts d’ina maschina u d’in motor, prendan dapart agregats en tocs singuls, als nettegian e remplazzan parts isadas. Sch’ins na po betg retrair tocs da reserva entaifer temp util, als fabritgeschan els sezs. Els san applitgar las tecnicas ch’ins dovra latiers sco furar, storscher e buglir. Els lavuran cun metals, ma era cun materials sintetics.

Mecanistas da maschinas da construcziun fan lavurs da controlla e da service. Ellas controllan, sche elements da construcziun funcziunan, midan ieli, giusteschan ventils, tiran suenter struvas da rodas e controllan las funcziuns da las maschinas. Ultra da quai tutga la modificaziun e la cumplettaziun da maschinas tenor giavischs da la clientella tar lur incumbensas. Ellas equipeschan per exempel las maschinas cun filters da particlas u monteschan stgamiaders spezials per barattar svelt apparats. Maschinas novas preparan ellas per las metter en funcziun. Ellas èn er responsablas per mesirar las valurs da svapur.

Durant lur lavur resguardan mecanists e mecanistas da maschinas da construcziun las prescripziuns da segirezza, da la sanadad e da la protecziun da l’ambient e preparan ils vehichels tenor las directivas legalas.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 25-10-2006 (versiun dal 1-1-2018)

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

En lavuratoris per maschinas da construcziun

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • cumpetenzas interdisciplinaras
 • prescripziuns
 • tecnica d'examinar las lunghezzas
 • tecnica da fabricaziun
 • basa da las transmissiuns idraulicas e pneumaticas
 • idraulica
 • scienza da materials
 • informatica
 • elements da maschinas
 • schassis
 • manischadi / frains
 • segirezza / confort
 • infurmaziuns tecnicas
 • basas da l’electrotecnica
 • indrizs tecnics
 • motors termics
 • quint / fisica
 • lavurs spezialisadas professiunalas

Curs ordaifer il manaschi

Davart differents temas

Maturitad professiunala

Cun fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "mecanist / mecanista da maschinas da construcziun AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola obligatorica terminada cun pretensiuns da basa
Pretensiuns
 • inschign manual
 • chapientscha tecnica
 • bun dun receptiv
 • moda da lavurar autonoma
 • fidadadad e senn da responsabladad
 • buna constituziun corporala
 • plaschair dal contact cun la clientella

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas dad AM Suisse e da scolas spezialisadas professiunalas

Examen professiunal (EP)

tecnicist / tecnicista da diagnosa per maschinas da construcziun cun certificat professiunal federal

Examen professiunal superiur (EPS)

maister mecanist / maistra mecanista da maschinas agriculas

Scola spezialisada superiura (SSS)

tecnicist / tecnicista dipl. da construcziun da maschinas,
tecnicist / tecnicista dipl. da construcziun en metal,
tecnicist / tecnicista dipl. d'electrotecnica

Scola auta spezialisada (SAS)

studis en champs parentads, p.ex. Bachelor of Science (SAS) en tecnica d’automobils, en tecnica da maschinas u en electrotecnica

Cundiziuns da lavur

Mecanists e mecanistas da maschinas da construcziun lavuran en lavuratoris da reparatura per maschinas da construcziun, en interpresas da construcziun e tar importaders da maschinas da construcziun. Savens sa spezialiseschan els per tscherts tips da maschinas da construcziun.

Grazia a lur scolaziun vasta èn mecanists da maschinas da construcziun persunas dal fatg tschertgadas en Svizra ed a l'exteriur.

Els èn savens en viadi e lavuran per part en il liber. Il temp da lavur lung durant il mez onn da stad vegn egualisà tras il temp da lavur pli curt durant l’enviern.

Ulteriuras infurmaziuns

AM Suisse
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg
Tel: +41 32 391 99 44
URL: www.agrotecsuisse.ch

Survista da las professiuns da tecnica agrara:
URL: www.go4mechanic.ch

Revista professiunala:
"Schweizer Bauwirtschaft"orientamento.ch