Vai al titolo

Electronist / Electronista AFQ

Lavurs

Electronistas ed electronists sviluppan e programmeschan hardware e software electronica per apparats cun microprocessurs e construeschan er tals apparats. Els planiseschan e surveglian la producziun dals apparats, fan tests cun tals ed als mettan en funcziun. Hardware e software electronica vegn per exempel duvrada en la tecnica medicinala, en la telecommunicaziun, en ils apparats da tegnairchasa, en ovras electricas, en l'aviatica ed astronautica u en la tecnica d'edifizis.

Lur lavurs èn las suandantas:

Planisaziun e realisaziun da projects
 • leger e chapir al monitur plans da montascha per apparats sco er schemas electrics
 • elavurar schemas (preschentaziuns graficas), layouts e plans detagliads, far tests e simulaziuns cun tals, quai cun agid da programs da computer
 • programmar microprocessurs, uschia ch'ils apparats electronics funcziunan
Producziun ed examinaziun
 • metter ensemen colliaziuns electronicas ed apparats
 • buglir ensemen las parts, colliar ils fildaroms e montar tut en ina chascha
 • prender en funcziun ils singuls elements, als controllar e mesirar pliras giadas
 • far tests cun ils apparats a quellas cundiziuns ch'els vegnan duvrads la finala, p.ex. en in local da simulaziun
 • preparar documents da producziun
 • producir interfatschas tranter elements da regulaziun e da mesiraziun
Messa en funcziun e mantegniment
 • chapir documents tecnics, descriver ils sistems, ils apparats ed ils indrizs electronics
 • esser responsabel per la messa en funcziun, per exempel fixar il process e guardar tge colliaziuns ch'i dovra
 • declerar a las persunas che utiliseschan e che mantegnan l'apparat, co ch'ellas ston proceder
 • controllar la funcziun dals indrizs en in lieu da producziun u tar la clientella, tschertgar, chattar ed eliminar sbagls
 • cooperar a la modificaziun d'in apparat u a l'engrondiment d'in indriz
 • reparar e mantegnair apparats e maschinas en il lavuratori dal manaschi u tar la clientella

Scolaziun

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica professiunala

En in manaschi da l'industria da maschinas, d'electronica e da metal (industria MEM)

Furmaziun da scola

1 fin 2 dis per emna en la scola professiunala spezialisada

Scolas

 • Scola tecnica spezialisada, Berna
 • Scola tecnica spezialisada, Bienna
 • Scola professiunala spezialisada (EMF), Friburg
 • MSW Scola da mecatronica, Winterthur

Dapli infurmaziuns: cussegliaziun.ch/scolas

Cuntegns didactics

 • construir tavlas da frunt, chaschas ed auters elements mecanics simpels
 • producir e metter en funcziun colliaziuns ed apparats
 • metter en funcziun, mesirar, agiustar ed adattar colliaziuns
 • sviluppar simpels programs da microcontrolla

Curs intermanaschials

Emprender la lavur pratica, approfundar ed exercitar las basas professiunalas, 48 dis durant 4 onns.

Maturitad professiunala

Sche las prestaziuns da scola èn fitg bunas, pon ins frequentar la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun fundamentala.

Diplom

Electronist / electronista AFQ

Premissas

Furmaziun preliminara
 • terminà scola obligatorica
Pretensiuns
 • chapientscha per connexs abstracts
 • chapientscha tecnica
 • interess per novas tecnologias
 • mauns inschignus per lavurs exactas
 • moda da lavurar exacta e conscienziusa
 • pazienza, perseveranza e concentraziun
 • abilitad da lavurar en in team
 • abilitad da s'imaginar objects en moda tridimensiunala

Furmaziun supplementara

Curs

Purschidas da scolas professiunalas spezialisadas e da scolas spezialisadas superiuras sco er da la Scola da cader da Swissmem e da Swissmechanic

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal:

 • spezialist/-a d'automatica
 • tecnicist/-a da sistem e da rait ICT
 • electronist/-a da multimedia
 • spezialist/-a da mantegniment
 • manader/-dra da project e schef/-fa dal lavuratori en la fabricaziun da tavlas electricas
 • commerziant/-a tecnic/-a

Examen professiunal superiur (EPS)

p.ex. manader/-dra da producziun Industria u manader/-dra da facility management e maintenance cun diplom federal

Scola spezialisada superiura (SSS)

p.ex. electrotecnicist/-a dipl. SSS, informaticher/-cra dipl. SSS,
tecnicist/-a da sistems dipl. SSS u tecnicist/-a da construcziun da maschinas dipl. SSS

Scola auta spezialisada (SAS)

Studis en secturs parentads, p.ex. bachelor of science en electrotecnica e tecnologia d'infurmaziun, en informatica u en tecnica da maschinas. Tut tenor la scola auta spezialisada valan differentas cundiziuns d'admissiun.

Cundiziuns da lavur

Electronistas ed electronists lavuran en la planisaziun ed en la realisaziun da projects, en il svilup da software u da plattinas electronicas, en l'assistenza da producziun u en la tecnica da mesiraziun e da controlla. Lur lavur dependa da l'orientaziun da l'interpresa e da la partiziun, nua ch'els èn activs. Las electronistas ed ils electronists lavuran principalmain cun tecnicists e cun inschigneras, han dentant er contact cun polimecanists, constructuras, automatichers ed informaticras.

Electronistas ed electronists chattan lavur en blers differents secturs, p.ex. en l'industria da maschinas, en la construcziun d'apparats da controlla e da mesiraziun (medischina, uras, vehichels), en labors da test, en centers da telecommunicaziun e da mantegniment, sin plazzas aviaticas, en ospitals u en bancas. Suenter intgins onns experientscha professiunala pon els per exempel daventar installatur, manadra da lavuratori u mainagestiun.

Ulteriuras infurmaziuns

Swissmem Berufsbildung
8400 Winterthur
URL: www.swissmem-berufsbildung.ch

Swissmechanic
8570 Weinfelden
URL: www.swissmechanic.chorientamento.ch