?global_aria_skip_link_title?

Pagina iniziale miOriento

Interessi e caratteristiche personali - Passo 1: Prendo conoscenza dei miei interessi e delle mie caratteristiche personali

Professioni e formazioni - Passo 2: Esploro le diverse professioni e formazioni

Caratteristiche personali e abilità - Passo 3: Confronto i miei interessi e le mie caratteristiche personali con le abilità richieste dalle professioni e formazioni

Stage d'orientamento - Passo 4: Svolgo degli stage d'orientamento per scoprire qual è la professione più adatta a me

Esaminare e prendere una decisione - Passo 5: Esamino i mestieri e le formazioni per elaborare il mio progetto formativo

Tirocinio in azienda o scuola a tempo pieno - Passo 6: Metto in pratica la mia decisione: cerco un posto di tirocinio o mi iscrivo ad una scuola

Prepararsi per la nuova formazione - Passo 7: Mi preparo alla nuova formazione o valuto se optare per una soluzione transitoria

Cartella di lavoro - I tuoi risultati

Per favore attendere...

miOriento sta caricando.

Disconnesso

La sua sessione di lavoro è finita. Verrà reindirizzato sulla pagina iniziale. Si connetta nuovamente per continuare la sessione.

பதவிகளுக்கான உதாரணங்கள்: கற்கும் இருவழி முறைகள் மற்றும் மாற்றிக்கொள்ளுதல்

ஒரு தொழிற்கல்வியைக் கற்றபின்னர் ஒரு உயர்கல்லுரியில் கற்பது? அல்லது ஒரு சொந்த நிறுவனத்தை அமைப்பது? அல்லது சொந்தமாகத் தொழில் கற்பிப்பது? சுவிஸ் கல்வித்திட்டம் மேலும் வளர்ச்சியடைவதற்குப் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களை வழங்குகின்றது.

கற்கும் இருவழி முறைகள் மற்றும் மாற்றிக்கொள்ளுதல்

வேறு முறைகள் போன்றில்லாமல், சுவிசில் இளையோர் ஆகக் குறைந்தது மத்திய பாடசாலைத் தரம் I ன் முடிவில், தாம் தொடர்ந்து பாடசாலை உயர்கல்வி வழியையா அல்லது தொழிற்கல்வி வழியையா தெரிந்தெடுக்கப் போகின்றார்கள் என்பதை முடிவுசெய்ய வேண்டும்.

இருப்பினும் இதன்போது எப்பொழுதும், தொழிற்கல்வியிலிருந்து உயர் கல்விக்கு அல்லது மறுபக்கமாக மாறிக்கொள்ள வசதிகள் உண்டு. இதற்கான அடிப்படை நிபந்தனை: ஒவ்வோரு தொழிற்கல்வியின் முடிவிலும் தொடர்ந்து மேலும் கற்பதற்கான கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும்.

இதன்படி நீங்கள் சுவிசின் இருவழிக் கல்வி முறைகளில் உள்ள சந்தர்ப்பங்கள் குறித்து ஒரு எண்ணத்தைக் கொள்வதற்காக, இங்கு நீங்கள் தர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பதவிகளுக்கான உதாரணங்களை (நீலத்தில், இத்தாலியம்)வித்தியாசமான பகுதிகளில் கண்டுகொள்ளலாம்.

வங்கிகள் மற்றும் காப்புறுதிகள்

Il titolare dell'azienda
Il titolare dell'azienda
Il titolare dell'azienda
Il titolare dell'azienda

Il titolare dell'azienda

Responsabile del servizio di audit interno
Responsabile del servizio di audit interno
Responsabile del servizio di audit interno
Responsabile del servizio di audit interno

Responsabile del servizio di audit interno

கட்டிடக்கலை

Ingegnere/a civile
Ingegnere/a civile
Ingegnere/a civile
Ingegnere/a civile

Ingegnere/a civile

Direzione lavori
Direzione lavori
Direzione lavori
Direzione lavori

Direzione lavori

ஆலோசனை, பராமரிப்பு, சிகிச்சை

Responsabile del servizio sociale
Responsabile del servizio sociale
Responsabile del servizio sociale
Responsabile del servizio sociale

Responsabile del servizio sociale

Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale
Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale
Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale
Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale

Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale

கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல்

Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori
Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori
Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori
Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori

Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori

Docente di sostegno
Docente di sostegno
Docente di sostegno
Docente di sostegno

Docente di sostegno

இரசாயனம், பிளாஸ்ரிக், கடதாசி

Laboratorista
Laboratorista
Laboratorista
Laboratorista

Laboratorista

LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research

LabHead Process Research

மின்சாரத் தொழில்நுட்பம்

Ingegnere in elettrotecnica
Ingegnere in elettrotecnica
Ingegnere in elettrotecnica
Ingegnere in elettrotecnica

Ingegnere in elettrotecnica

Responsabile della formazione professionale
Responsabile della formazione professionale
Responsabile della formazione professionale
Responsabile della formazione professionale

Responsabile della formazione professionale

சக்தி வழங்குதல், மின்சாரம் பொருத்துதல்

Capo progetti
Capo progetti
Capo progetti
Capo progetti

Capo progetti

Documentarista specializzata
Documentarista specializzata
Documentarista specializzata
Documentarista specializzata

Documentarista specializzata

எற்றுமதி இறக்குமதி தளபாடங்கள்

Capo della gestione del materiale
Capo della gestione del materiale
Capo della gestione del materiale
Capo della gestione del materiale

Capo della gestione del materiale

வனவியல்

Forestale
Forestale
Forestale
Forestale

Forestale

Ingegnere forestale
Ingegnere forestale
Ingegnere forestale
Ingegnere forestale

Ingegnere forestale

தொட்ட வடிவமைப்பு

imprenditore
imprenditore
imprenditore
imprenditore

imprenditore

imprenditore
imprenditore
imprenditore
imprenditore

imprenditore

உணவகம்/வீட்டு வடிவமைப்பு

Caposettore
Caposettore
Caposettore
Caposettore

Caposettore

Dirigente diplomato in facility management
Dirigente diplomato in facility management
Dirigente diplomato in facility management
Dirigente diplomato in facility management

Dirigente diplomato in facility management

Cheffe de réception
Cheffe de réception
Cheffe de réception
Cheffe de réception

Cheffe de réception

Economista aziendale in economia alberghiera
Economista aziendale in economia alberghiera
Economista aziendale in economia alberghiera
Economista aziendale in economia alberghiera

Economista aziendale in economia alberghiera

சுகாதாரம்/பராமரிப்பு

Consulente per le apnee notturne
Consulente per le apnee notturne
Consulente per le apnee notturne
Consulente per le apnee notturne

Consulente per le apnee notturne

Docente SSS settore sanitario
Docente SSS settore sanitario
Docente SSS settore sanitario
Docente SSS settore sanitario

Docente SSS settore sanitario

Titolare di un laboratorio odontotecnico
Titolare di un laboratorio odontotecnico
Titolare di un laboratorio odontotecnico
Titolare di un laboratorio odontotecnico

Titolare di un laboratorio odontotecnico

Soccorritrice
Soccorritrice
Soccorritrice
Soccorritrice

Soccorritrice

வியாபாரம், விற்றல்

Responsabile degli acquisti
Responsabile degli acquisti
Responsabile degli acquisti
Responsabile degli acquisti

Responsabile degli acquisti

Manager nel commercio al dettaglio
Manager nel commercio al dettaglio
Manager nel commercio al dettaglio
Manager nel commercio al dettaglio

Manager nel commercio al dettaglio

Capa di vendita
Capa di vendita
Capa di vendita
Capa di vendita

Capa di vendita

கணனித்துறை மற்றும் ஊடகத்துறை

Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico

Direttore tecnico

Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie
Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie
Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie
Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie

Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie

இயந்திரம்-உலோகம்

Capo della divisione mercato
Capo della divisione mercato
Capo della divisione mercato
Capo della divisione mercato

Capo della divisione mercato

Capo progetti meccanici
Capo progetti meccanici
Capo progetti meccanici
Capo progetti meccanici

Capo progetti meccanici

Responsabile della logistica di produzione
Responsabile della logistica di produzione
Responsabile della logistica di produzione
Responsabile della logistica di produzione

Responsabile della logistica di produzione

ஊடகம் மற்றும் தகவல்கள்

Responsabile dei media per bambini e ragazzi
Responsabile dei media per bambini e ragazzi
Responsabile dei media per bambini e ragazzi
Responsabile dei media per bambini e ragazzi

Responsabile dei media per bambini e ragazzi

Editore capo
Editore capo
Editore capo
Editore capo

Editore capo

Archivista
Archivista
Archivista
Archivista

Archivista

Direttore
Direttore
Direttore
Direttore

Direttore

Redattore di un giornale
Redattore di un giornale
Redattore di un giornale
Redattore di un giornale

Redattore di un giornale

உணவு

Ingegnerea in tecnologia alimentare
Ingegnerea in tecnologia alimentare
Ingegnerea in tecnologia alimentare
Ingegnerea in tecnologia alimentare

Ingegnerea in tecnologia alimentare

Capo della divisione imballaggi
Capo della divisione imballaggi
Capo della divisione imballaggi
Capo della divisione imballaggi

Capo della divisione imballaggi

Ingegnere di processo
Ingegnere di processo
Ingegnere di processo
Ingegnere di processo

Ingegnere di processo

Direttore di produzione
Direttore di produzione
Direttore di produzione
Direttore di produzione

Direttore di produzione

Direttore
Direttore
Direttore
Direttore

Direttore

வடிவமைப்பு

Senior Designerin
Senior Designerin
Senior Designerin
Senior Designerin

Senior Designerin

Membro del direttivo
Membro del direttivo
Membro del direttivo
Membro del direttivo

Membro del direttivoorientamento.ch